Garantiitingimused

Käesolevad garantiitingimused kehtivad PMT OÜ poolt toodetud Humus by PMT kaubamärki kandvatele toodetele.

 • Tootja annab toodetele garantii tähtajaga 12 kuud. Garantiiaja alguseks loetakse päeva mil toode läks ostja valdusesse (toote transpordiks üleandmise kuupäev).
 • Garantiitähtaja möödumisel  tootja garantiist tulenevad kohustused lõppevad.
 • Garantiijuhtumi korral kohustub ostja sellest tootjale teatama hiljemalt 5 päeva jooksul peale defekti avastamist. Defektsest osast tuleb teha foto ja valmistada raport, kus on märgitakse ära toote mark, seerianumber ja lisatakse defekti lühikirjeldus. Ostja saadab raporti kirjalikult või meili teel tootjale. Seejärel teostab tootja hiljemalt 30 päeva jooksul ekspertiisi defekti tekkepõhjuste hindamiseks. Kui tootja ekspertiis kinnitab, et defekt on tekkinud tootmise- või konstruktsioonivea tõttu, kohustub ta defektse osa asendama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale ekspertiisiotsuse kinnitamist.
 • Garantii korras remonditööde teostamine toimub Tootja aadressil (Tööstuse tn 7, Paide linn, Eesti). Toote transpordikulu garantiiremondi kohta ja tagasi kannab Ostja. Garantiiremondi tingimustest väljuvate remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja.
 • Tootjal on õigus volitada ostjat defektseid osi iseseisvalt vahetama.
 • Ostjal on õigus tootja ekspertiisiga mitte nõustuda, teavitades sellest tootjat kirjalikult.
 • Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine, kui toodet ei ole hooldatud ja käitatud vastavalt tootja  ettekirjutustele, ning on eiratud kasutusjuhendis toodud piiranguid.
 • Tootja ei vastuta ostja poolt kolmandate isikute ees võetud kohustuste eest.
 • Garantii lõpeb enne lepingus ettenähtud tähtaja saabumist juhul, kui toodet kasutatakse selleks mitte ettenähtud eesmärkidel, ostja on tootjaga kooskõlastamata toodet täiendanud või modifitseerinud.
 • Garantiitähtajal asendatud toote osa suhtes jääb garantii kehtima toote üldise garantiiaja lõpuni.

Garantiiga ei ole kaetud muuhulgas alljärgnevad puudused:

 • mis on tekkinud seoses Toote või selle varuosa loomuliku kulumisega;
 • mis on tekkinud toote ebakorrektsest paigaldamisest või ühendamisest;
 • mis on tekkinud veetava või laaditava materjali eripärast;
 • mis on tekkinud seoses Toote kasutamisega vastuolus selle tehniliste tingimuste, ohutusnõuete, turvareeglite ning otstarbega;
 • mis on tekkinud seoses Toote kasutusjuhendis sätestatud tingimuste ja/või kohustuste (nagu näiteks ohutusnõuete ja toote hooldamiskohustuse) rikkumisega või Tootja poolt eelnevalt mitte aktsepteeritud lahenduste ja osade (sh varuosade) kasutamisega;
 • mis on tekkinud mehaanilisest kahjustamisest, lõhkumisest, hoolimatusest, ettenägematutest asjaoludest sealhulgas õnnetuse (nagu näiteks tulekahju, liiklusõnnetuse vms) tagajärjel;
 • millest Ostja ei ole teavitanud Tootjat kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) päeva jooksul selle ilmnemisest ja/või Ostja ei ole andnud Tootjale võimalust puuduse tekkimise põhjuse kindlaks tegemiseks;
 • kahju ulatuses, mille suurenemist oleks Ostja saanud mõistlikult ära hoida.
 
Banner
 

Tööstuse 7 // 72720 Paide, Estonia // kristjan.koljalg@pmt.ee // +372 5622 8968